Despre noi

Despre noi

ASOCIATIA JUDETEANA A CRESCATORILOR DE OVINE SI CAPRINE CARAS SEVERIN a fost infiintata in anul 2009 la initiativa unui numar de 5 crescatori de ovine din judetul Caras-Severin.
AJCOC Caras Severin este o asociatie profesionala cu personalitate juridica,avand ca scop principal,sprijinirea directa si calificata a crescatorilor de ovine si caprine in aplicarea tehnologiilor moderne si eficiente de crestere,exploatare conservare si ameliorare a animalelor,in valorificarea produselor si apararea intereselor acestora in relatiile cu terti.
Pentru realizarea scopului propus AJCOC Caras-Severin are urmatoarele obiective:


Participa la intocmirea si realizarea programului de conservare si ameliorare a efectivelor de ovine prin colaborare cu Agentia Nationala pentru Zootehnie precum si prin colaborare cu alte institutii si asociatii din tara.


Sprijina membrii asociatiei in valorificarea eficienta a animalelor de reproductie.


Poate efectua prin personalul tehnic actiuni de bonitare,de control official al productiei de lapte si carne conform legislatiei in vigoare


Conduce Cartea de Rasa si elibereaza certificate de origine la rasa Turcana, varietatea Ratca


Avizeaza cererile de plata in sectorul zootehnic la specia ovine


Sprijina membrii asociatiei in vederea accesarii programelor de dezvoltare a sectorului ovin,pentru a beneficia de toate facilitatile in domeniu,atat guvernamentale cat si neguvernamentale

Denumirea Rasei

 

Denumirea rasei:  rasa Țurcană, varietatea Rațcă.

Un erudit om de ştiinţă român, profesorul  universitar  Condrea Drăgănescu, care a realizat chiar o monografie, susţine - documentat - că oaia Valahă cu coarne în formă de tirbuşon este una dintre rasele grupului filetic egiptean vechi (Ovis paleoegiptica), crescută în sud-vestul României, în Ungaria, Serbia şi Muntenegru. Surse istorice indică existenţa unui trib valah în această arie, pe baza căreia renumiţi oameni de ştiinţă - Buffon (1780), Darwin (1865) şi alţii - au botezat-o Valaha, iar sârbii o numesc Vlaskavitoroga (Valahă cu coarne în tirbuşon).

Istoric

Este oaia Valahă sau Rațcă (cu coarne în formă de tirbușon), numită de Linnee-Oaia strepsiceros, descendentă  din vechea  oaie  egipteană, derivă din vechea oaie scitică, fiind diferită de rasa Țurcană, atât din punct de vedere al producției cât și al adaptabilității la condițiile de mediu.

A fost domesticită în timpurile preistorice în zona Munţilor Carpaţi, foarte probabil din Ovis vignei arkar, unde s-a format ca rasă prin selecţie naturală şi sistematică. De aici s-a răspândit, mai ales prin transhumanţă, în toate ţările din Europa Centrală, cuprinzând zone variate ca relief şi nivel de precipitaţii. Aria geografică actuală a oilor şi a tipurilor derivate din ea, este întinsă, cuprinzând România, sub denumirea de oaie Valahă sau Valachian,

Este denumită de sârbi Valasca vitoroga sau Zeckel, ungurii o numesc Ratska, precum  și șvabii din Banat, țăranii din Banat o numeu Sârbă. e găseşte în sudul Ucrainei şi Moldovei (Tuşka), Grecia, Albania, Iugoslavia, Croaţia, Bosnia, Slovenia, Cehia, Slovacia şi Polonia.

În România se găsesc cele mai numeroase şi valoroase oi, localizate în special în zonele depresionare montane dar şi zonele de deal şi chiar de şes.

Răspândire: a fost adusa în Balcani de colonistii romani  care au fiost asimilați în partea vestică a Bantului cu zone de relief deluros, soluri sărace, fânețe naturale bine valorificată de acestă rasă.

Dată fiind importanța cultural-istorica a rasei, aceasta este oaia unor tărani valahi romani, care au trăit pe vaste spații din Serbia si Muntenegru, fiind asimilați apoi în aceasta zona a Europei, inclusiv în partea vestică a Banatului ramanand o data cu ei si oile.

Rasa Valaha derivă în mare masură din vechea oaie scitică, datand pe teritoriul judetului Caras-Severin înca din antichitate si este localizată în zona depresionară a Oraviței mai exact in localitatile: Doclin,  Binis, Tirol, Forotic, Comoraste, zona cu relief deluros sub forma de culmi prelungit cu intinse pajisti naturale cu soluri sarace si acide, aceste resurse furajere naturale fiind bine valorificate de aceasta rasa.

 

Condiții minime pentru exploatațiile din care provin animalele înscrise/ înregistrate în registrul genealogic .

Fermele din care provin animalele înscrise/înregistrate în registrul genealogic al rasei prin reprezentanții săi, persoane fizice sau juridice, trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

 • să dețină animale de reproducție în exploatații amplasate pe teritoriul României;
 • animalele deținute să aparțină rasei Programului de ameliorare aprobat de ANZ;
 • să folosească sistemul de individualizare al animalelor conform legislației sanitar veterinare in vigoare (Ord 40/2010) cu obligația crotalierii (fermă/definitivă) la vârsta de 1 lună (ICAR 2017/2018, Ord. 22/ 2006); Începând cu anul 2018 se impune ca măsura suplimentară de identificare, tatuarea cu codul de ferma a produșilor femeli și masculi reținuți pentru reproducție, pana la vârsta de 5 luni, conform OM 1045/2018;
 • să folosească monta naturală autorizată și dirijată, insămânțarea artificală sau transferul de embrioni pentru efectivul cuprins în programul de ameliorare;
 • fermierul să fie atestat pentru creșterea animalelor (atestat de producător eliberat de primărie) dacă activează ca persoană fizică, conform cu normele în vigoare, sau, dacă este societate, să aibă înscris in Certificatul de înregistrare fiscala codul CAEN specific creșterii ovinelor (0145, 0150);
 • să asigure ovinelor o hrănire și îngrijire corespunzătoare cerințelor speciei, rasei şi în conformitate cu normele sanitare-veterinare în vigoare;

Obligațiile deținătorilor de ovine afiliați RG

 • să permită efectuarea controlului performanțelor de producție la ovinele cuprinse în programul de ameliorare;
 • sa permită accesul în fermă personalului desemnat al reprezentanților Registrului genealogic, al celor desemnați pentru efectuarea lucrărilor specifice derulării programului de ameliorarare; dar și a altor instituții abilitate, autorității comepetente, pentru verificarea în teren;
 • să furnizeze toate documentele pentru completarea dosarului de înscriere: Cerere de intrare în programul de ameliorare, pentru înscrierea/înregistrarea animalelor în RG, - semnată în original, copie CI/ CUI, Lista animalelor din exploatație, semnată de medicul veterinar și datată, Declarație privind protecția datelor, Atestatul de producător la persoanele fizice, alte documente ce vor fi prevăzute de legislația în vigoare.
 • să-și achite obligațiile fianciare conform contractelor semnate pentru lucrările ce decurg din activitatea de participare la un program de amelioare aprobat și de apreciere a calității genetice, conform contractelor încheiate si semnate între părți;
 • să respecte normele stabilite prin programul de ameliorare;
 • să aibă capacitatea de înregistrare corectă a datelor necesare constituirii pedigreului animalelor;
 • să țină evidența efectivelor de ovine pe categorii, a montelor, a fătărilor și să anunțe Asociația RG cu privire la modificările survenite,
 • să-și supună animalele de reproducție de rasă pură testelor menite să verifice filiația produșilor, în caz de suspiciune a corectitudinii înscrisurilor din documentele de fermă;
 • să actualizeze documentele care pe parcursul desfășurării contractului au valabilitate limitată sau au dată de expirare (ex. C.I., Atestate de producător);
 • să respecte legislația privind sănătatea animalelor și să dețină formulare de mișcare pentru animalele din programul de ameliorare;
 • să transmită copii xerox ale documentelor de mișcare a animalelor și a oricăror alte înscrisuri care au legătură cu efectivele de ovine– în termen de 30 zile de la actualizare sau predarea către controlorul arondat cu ocazia primei vizite in teren de după actualizare.
 • să aibă capacitatea de înscriere și de transmitere corectă a datelor tehnice necesare înregistrării/ înscrierii animalelor în R.G. pe suport de hârtie și/sau electronic;
 • să dispună de un sistem de comunicație modern (tel, fax, e-mail) pentru a putea fi contactat și a putea comunica ușor, în vederea înscrierii/înregistrării animalelor în R.G. și pentru care efectuează CPP, precum și cu alte organisme autorizate pentru a solicita date sau a face verificări;
 • să completeze cu date reale și asumate prin semnătură următoarele documente:
 • Declarația pe proprie răspundere de asumare a datelor înscrise în RMF semnată și datată - originalul se predă controlorului arondat fermei– în 30 de zile de la finalizarea montelor/fătărilor.
 • Registrul de montă și fătări, completat la zi; Originalul, asumat prin semnătură- va fi păstrat în fermă (act oficial pentru verificările efectuate de Asociația de RG, OJZ-ANZ) iar o copie va fi predată Asociației RG– în 30 de zile de la finalizarea montelor/fătărilor. Dacă nu este posibil a se copia documentul se vor face copii foto care vor fi descărcate electronic sau printate și se vor transmite Asociației de RG. La trecerea controlorului arondat fermei acesta va verifica  înregistrările, va data și va semna documentul.

Eliberarea Certificatelor zootehnice

Certificatul zootehnic este documentul oficial, eliberat de societatea de ameliorare (asociația) acreditată pentru conducerea registrului genealogic al rasei, respectiv de AJCOC Caraș Severin pentru animalele ovine din rasa Țurcană varietatea Rațcă, la solicitarea scrisă a crescătorului de ovine, catre biroul central al registrului genealogic, pentru animalele înscrise în sectiunea principala a Registrului.

Reguli pentru emiterea certificatelor zootehnice în conformitate cu programul de ameliorare:

Certificatul zootehnic este solicitat doar de către crescătorul /care poate fi și proprietarul animalului și acesta însoteste animalul în momentul vanzarii.

Pentru produșii femeli și masculi, fătați înainte după 1 noiembrie 2018 și înscrisi în SP (au numar de registru emis înainte de 01.11.2018) În conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare la momentul inscrierii (OM 22/2006).

Reguli pentru emiterea certificatelor zootehnice în conformitate cu PA:

 1. pentru toți produșii se respectă prevederile U.E. 1012/2016 si în conformitate cu modul de constituire a pedigree-ului animalului conform legislatiei in vigoare dupa care i-au fost inregistrate datele de origine, se vor înscrie în Sectiunea principala:
 2. 1. Femela care are parinti si bunici in SP
 3. Femela care are mama si bunica in SS și tata și doi bunici în SP
 4. Masculul are părinții și doi bunici în SP și este în SP
 5. se eliberează decât un singur certificat de origine pentru fiecare animal. În cazul pierderii sau deteriorării certificatului de origine, este eliberat, la cerere, un duplicat al acestuia.
 6. biroul central al registrului genealogic poate să conceapă orice alte documente și registre care să ușureze înscrisurile în registrul genealogic.
 7. certificatul zootehnic este actualizat periodic prin alt document care îi completează datele de perofrmață disponibile sau prin completarea datelor direct în certificatul de origine.
 8. certificatele zootehnice eliberate de AJCOC Caraș Severin au ștanțat timbru sec ca element de siguranța a autenticității.
 9. eliberarea Certificatelor zootehnice se face direct din aplicația informatică, care gestionează baza de date a Registrului Genealogic cu respectarea înscrisurilor iar conținutul este conform datelor furnizate de crescător pe proprie raspundere (Registrul de montă și fătări) .
 10. în situația în care înregistrările în BND- SNIIA nu au respectat Registrul de montă și fătări și există diferențe în ceea ce privește rasa sau data fătării, eliberarea Certificatului se face conform cu Platforma RG. Corectarea înscrisurilor în BND se poate face de persoanele abilitate DSV.
 11. în situația pierderii uneia dintre crotalii, pe baza formularului F3, se va înlocui cu un duplicat identic dar de culoare roșie.
 12. certificatele zootehnice ar trebui să ofere crescătorului informații cu privire la calitatea genetică și pedigriul animalelor achiziționate. De exemplu, acestea ar trebui eliberate, după caz, pentru a putea fi prezentate împreună cu animalele de reproducție la expoziții sau când sunt plasate în stațiuni de testare sau în centre de însămânțare artificială.
 13. să existe solicitare scrisă din partea crescătorului pentru eliberarea CO.
Membrii Asociatiei pot fi persoane fizice sau juridice ,crescatoare de ovine si caprine, elevi, studenti, societati si asociatii agricole care au tangenta sau desfasoara activitati legate de cresterea acestei specii,care se obliga sa plateasca taxa de inscriere, cotizatie anuala, sa participe la actiunile intreprinse de aceasta in interes propriu.

ASOCIATIA JUDETEANA A CRESCATORILOR DE OVINE SI CAPRINE CARAS SEVERIN

Conduce Cartea de Rasa si elibereaza certificate de origine la rasa Turcana, varietatea Ratca
ADRESA :  RESITA, PIATA REPUBLICII NR. 44 ,CARAS SEVERIN
TELEFON0758083490

EMAIL :  asociatiaovine.caras@gmail.com
envelope-oinfo-circlephonethumbs-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram